Search

นโยบายบริษัท

นโยบายจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ และจะแจ้งข้อมูล เอกสารการส่ง ให้กับทางลูกค้าทราบในช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาการจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า และการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

นโยบายยกเลิก

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัทฯ ทันที โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่สินค้าได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใด้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีลูกค้ากรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน หรือ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อเท่านั้น

 

นโยบายคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

 • บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหา และปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่ส่งแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกลับมาทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยน หรือทำการคืนเงิน ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทรี บอนด์ คาร์ ดีเทลลิ่ง จำกัด  (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://glasscoatingclub.com) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ รวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ เป็นต้น

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงเมือง รหัสไปรษณีย์ และประเทศ) และชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย (เช่น ชื่อผู้ใช้ Facebook และ Line ID)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่ อาทิ เลขทะเบียนรถ หมายเลขเครื่อง สี รุ่น กำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต เลขไมล์ 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้หรือการใช้งานรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง

 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คำถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน คำตอบสำหรับแบบสอบถาม ความชื่นชอบ ความสนใจ 

 1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • ลงทะเบียนให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการและให้บริการตามสัญญาแก่ท่าน

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 • แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทฯ

 • สื่อสารและตอบคำขอและข้อสงสัยของท่านที่ส่งมาให้ทางบรษัทฯ

 • วิจัยและวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า (เช่น สอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือการขอให้ท่านทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม)

 • ช่วยเหลือในการประเมิน แก้ไขและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 • จัดเก็บเอกสารภายใน

 • ทำการตลาดสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ท่าน 

 • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และปรับความเหมาะสมในการใช้งาน ระบบการทำงาน และประสิทธิภาพของบริการ

 • จัดทำประวัติของลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางประชากร ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจและความชื่นชอบส่วนตัวของลูกค้า (ในอนาคต) ของเราได้ดียิ่งขึ้น และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

 1. สิทธิ์ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมได้จากท่าน ซึ่งนำไปใช้กับกิจกรรมการดำเนินการทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯจะเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการลบข้อมูล เปิดเผยข้อมูล และอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมี 

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน ซึ่งเกิดขึ้นจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 • สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

 • สิทธิ์ในการแก้ไข: ท่านอาจได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากทางบริษัทฯ ซึ่งมีการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องตามข้อมูลล่าสุดที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ ในกรณีที่เหมาะสม 

 • สิทธิ์ในการลบข้อมูล: ท่านอาจได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นนิรนามจากทางบริษัทฯ ในกรณีที่

-   ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล หรือ

-    ท่านยกเลิกความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมหรือจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือ 

-   ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ

-   ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย

 • สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียน: ในกรณีที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยได้

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากท่านจะถูกจัดเก็บภายในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยภายใต้การบริหารจัดการของเรา เราให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจัง เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม และจะมีเฉพาะบุคลากร ผู้ให้บริการที่มีความรู้ที่จำเป็นด้านธุรกิจ หรือที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. รายละเอียดช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อเราที่ E-mail: info@glasscoatingclub.com